Skip links

Adatkezelési Tájékoztató

a

Közös íjászat a Kassai-völgyben a 907-es Pozsonyi-csata emlékére 2022

. rendezvény  keretein belüli íjász tevékenységekre történő regisztrációhoz

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a KLI Faragó törzs (a továbbiakban: Adatkezelő) által a Rendezvényen részvételi szándékkal kapcsolatos kérelmet előterjesztő résztvevők (a továbbiakban: Regisztráló) vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről e Regisztrálókat tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő azon Résztvevőkkel kapcsolatban végzett adatkezelésére vonatkozik, akik az Adatkezelő által rendezett eseményen megrendezésre kerülő, bemutató jellegű íjászpróbákon és az íjász együttlövésben /Nyílzápor/ való aktív részvétel iránti kérelmet terjesztenek elő, mely Regisztrálókat a csapatbeosztások elkészítése és a csapatok vezénylése miatt nyilván kell tartani.

 1. Az Adatkezelő
  Adatkezelő neve: KLI Faragó törzs
  Adatkezelő elérhetősége: 6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth K.u.2/i.
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Faragó Csaba elnök
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: [email protected]
 1. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának (Regisztráló) figyelmét arra, hogy jogosult megismerni és kezelni azon személyes adatait, amelyek az előzetes regisztrációhoz kötött részvétel végett elengedhetetlen. A regisztráció iránti kérelem nem fogadható be, illetve a Regisztráló nyilvántartásba vétele mindaddig nem teljesíthető, amíg a Regisztráló a személyes adatainak Adatkezelő általi megismeréséhez, kezeléséhez, tárolásához a hozzájárulási nyilatkozatát meg nem adja Adatkezelőnek. Az adatkezelési műveletet az Adatkezelő a hozzá elektronikus úton eljuttatott, hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lapok, határidőre történő megérkezése esetén teljesíti.
 1. Az Adatkezelő hatályos adatkezelési tájékoztatóját a Rendezvény honlapján /www.nyilzapor.hu/ elektronikus formában közzéteszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatót elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 1. Az Adatkezelő által érintett vonatkozásában végzett adatkezelés
  • célja:  a Rendezvényen megrendezésre kerülő, bemutató jellegű íjászpróbák és íjász együttlövés /Nyílzápor/ lebonyolításához szükséges csapatbeosztások elkészítése, ezen keresztül a csapatok Rendezvényen belüli mozgatásának elősegítése, illetve a Regisztrálók tájékoztatása és mozgásuk irányításának elősegítése a Rendezvény során.
  • jogalapja:
   (i) jogi kötelezettség teljesítése (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § (3) bekezdés);
   (ii) érintett hozzájárulása.
  • terjedelme: Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezelt személyes adatok:
   • a Regisztráló neve,
   • a Regisztráló egyesülete /ha van ilyen/,
   • a Regisztráló lakcíme,
   • a Regisztráló telefonos elérhetősége,
   • kiskorú esetén a törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonos elérhetősége
 1. Az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatok vonatkozásában a Regisztráló hozzájárulási nyilatkozatát a regisztráció iránti kérelme előterjesztésével egyidejűleg írásban köteles megtenni. A Regisztráló a hozzájárulási nyilatkozatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő nevét és egyesületét a Rendezvény weboldalán /www.nyilzapor.hu/, a Regisztráltak menüpontban megjelentesse.
 1. A jelen adatkezelés időtartama: a Rendezvény időpontja 08.07. Az adatok a regisztráció megkezdésétől az Rendezvény végéig vannak aktívan használva, utána csak tárolva, de a Regisztráló hozzájárulása jogcímén jogosult a hozzájárulási nyilatkozat bármikor történő visszavonására. Amennyiben a visszavonás az Rendezvény vége előtt történik, a Regisztráló elveszíti részvételi jogát.
 1. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

  • tájékoztatáshoz való jog;
  • helyesbítéshez való jog;
  • elfeledtetéshez való jog;
  • adatkezelés korlátozásához való jog;
  • adathordozhatósághoz való jog;
  • tiltakozáshoz való
 1. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: [email protected]Weboldal: http://naih.hu